605 - نمي تواند اطلاعات Port را تعيين كند .

606 - Port متصل نمي شود .

607 - ثبت وقايع بي اعتبار مي باشد .

608 - مودم پيدا نمي شود.

609 - نوع راه انداز مودم شناسايي نشده است .

610 - بافر غير معتبر است.

611 - راهياب در دسترس نيست .

612 - راهياب اختصاص داده نشده .

613 - فشرده سازي بي اعتباري انتخاب شده است .

614 - سرريزي بافر .

615 - Port پيدا نشده است .

616 - يك درخواست ناهمزمان در جريان مي باشد .

617 -Port هم اكنون قطع مي باشد .

618 - Port باز نمي شود.

619 - Port قطع مي باشد .

620 - هيچ نقطه پاياني وجود ندارد .

621 - نمي توان فايل دفتر تلفن را باز کرد .

622 - نمي توان فايل دفتر تلفن را بارگذاري کرد .

623 - نمي توان ورودي دفتر تلفن را پيدا کرد .

624 - نمي توان روي فايل دفتر تلفن نوشت .

625 - اطلاعات غير معتبر در دفتر تلفن مشاهده مي شود .

626 - رشته را نمي توان بارگذاري كرد .

627 - كليد را نمي توان پيدا کرد .

628 - Port قطع شده .

629 - ارتباط شما از کامپيوتري که شماره گيري کرده ايد قطع شد.

630 - کامپيوتر هيچ پاسخي را از مودم دريافت نمي کند.

631 - Port توسط كاربر قطع شد .

632 - اندازه ساختار داده اشتباه مي باشد .

633 - مودم براي Remote Access Dial-up پيكر بندي نشده است .

634 - نمي تواند كامپيوتر شما را روي شبكه راه دور ثبت نمايد .

635 - خطاي ناشناخته .

636 - دستگاه اشتباهي به Port بسته شده است .

637 - رشته نمي تواند تغيير يابد .

638 - زمان درخواست به پايان رسيده است .

639 - شبكه ناهمزمان قابل دسترس نيست .

640 -خطاي NetBIOS .

641 -سرور نمي تواند منابع NetBIOS را اختصاص دهد .

642 - يكي از اسامي NetBIOS هم اكنون روي شبكه راه دور ثبت شده .

643 -Network adaptor درسرور با شکست مواجه شد .

644 - شما popus شبكه را دريافت نخواهيد كرد .

645 - Authentication داخلي اشكال پيدا كرده است.

646 - حساب در اين موقع روز اجازه ورود ندارد .

647 - حساب قطع مي باشد .

648 - اعتبار کلمه عبور تمام شده است .

649 - حساب اجازه Remote Access را ( دستيابي راه دور ) را ندارد .

650 - سرور Remote Access ( دستيابي راه دور ) پاسخ نمي دهد .

651 - مودم شما ( يا ساير دستگاههاي اتصال دهنده ) خطايي را گزارش كرده است .

652 - پاسخ نا مشخصي از دستگاه دريافت مي گردد .

653 - ماكرو خواسته شده توسط راه انداز در ليست فايل .INF موجود نمي باشد .

654 - يك فرمان يا يك پاسخ در قسمت INF دستگاه به يك ماكرو نامشخص اشاره مي نمايد .

655 - ماکرو در قسمت فايل INF مشاهده نمي شود .

656 . ماكرو در فايل INF شامل يك دستور العمل نامشخص مي باشد .

657 - فايل INF دستگاه نمي تواند باز شود .

658 - اسم دستگاه در فايل INF دستگاه يا در فايل .INI رسانه بيش از حد طولاني مي باشد .

659 - فايل INI رسانه به نام ناشناخته يك دستگاه اشاره مي نمايد .

660 - فايل .INI رسانه براي اين فرمان پاسخي را ندارد .

661 - فايل INF دستگاه فرمان را از دست داده است .

662 - تلاش براي قرار دادن يك ماكرو ليست نشده در قسمت فايل .

663 - فايل .INI رسانه به نوع ناشناخته يك دستگاه اشاره مي نمايد .

664 - نمي تواند به حافظه اختصاص دهد .

665 - Port براي Remote Access (دستيابي راه دور) پيكر بندي نشده است.

666 - مودم شما (ياساير دستگاههاي اتصال دهنده) در حال حاضر كار نمي كنند .

667 - فايل .INI رسانه را نمي تواند بخواند .

668 - اتصال از بين رفته است .

669 - پارامتر به كار برده شده در فايل INI رسانه بي اعتبار مي باشد .

670 - نمي تواند نام بخش را از روي فايل INI رسانه بخواند .

671 - نمي تواند نوع دستگاه را از روي فايل INI رسانه بخواند .

672 - نمي تواند نام دستگاه را از روي فايل INI رسانه بخواند .

673 - نمي تواند كاربر را از روي فايل INI رسانه بخواند .

674 - نمي تواند بيشترين حد اتصال BPS را از روي فايل INI رسانه بخواند .

675 - نمي تواند بيشترين حد BPS حامل را از روي فايل INI رسانه بخواند .

676 - خط اشغال مي باشد .

677 - شخص به جاي مودم پاسخ مي دهد .

678 - پاسخي وجود ندارد .

679 - نمي تواند عامل را پيدا نمايد .

680 - خط تلفن وصل نيست .

681 - يك خطاي كلي توسط دستگاه گزارش مي شود .

682 - Writing section name با مشكل روبرو شده است .

683 - Writing device type با مشكل روبرو شده است .

writing device name -684 با مشكل روبرو مي باشد .

685 - Writing maxconnectbps با مشكل روبرو شده است .

686 - Writing maxcarrierBPSبا مشكل روبرو شده است .

687 - Writing usage با مشكل روبرو شده است .

688 - Writing default off با مشكل روبرو شده است .

689 - Reading default off با مشكل روبرو شده است .

690 - فايل INI خالي ست .

691 - دسترسي صورت نمي پذيرد زيرا نام و كلمه عبور روي دامين بي اعتبار مي باشد .

692 - سخت افزار در درگاه يا دستگاه متصل شده از كار افتاده است .

693 - Binary macro با مشكل روبرو شده است -

694 - خطاي DCB يافت نشد .

695 - ماشين هاي گفتگو آماده نيستند .

696 - راه اندازي ماشين هاي گفتگو با مشكل روبرو شده است .

697 - Partial response looping با مشكل روبرو شده است .

698 - پاسخ نام كليدي در فايل INF دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمي باشد .

699 - پاسخ دستگاه باعث سر ريزي بافر شده است .

700 - فرمان متصل به فايل INF دستگاه بيش از حد طولاني مي باشد .

701 - دستگاه به يك ميزان BPS پشتيباني نشده توسط گرداننده com تغيير مي يابد .

702 - پاسخ دستگاه دريافت مي گردد زماني كه هيچكس انتظار ندارد .

703 - در فعاليت كنوني مشكلي ايجاد شده است .

704 - شماره اشتباه callback .

705 - مشكل invalid auth state .

706 - Invalid auth state با مشكل روبرو شده است .

707 - علامت خطاياب . x. 25

708 - اعتبار حساب تمام شده است .

709 - تغيير پسورد روي دامين با مشكل روبرو مي باشد .

710 - در زمان ارتباط با مودم شما خطاهاي سري يش از حد اشباع شده مشاهده مي گردد.

711 - Rasman initialization صورت نمي گيرد گزارش عملكرد را چك كنيد

712 - درگاه Biplex در حال اجرا مي باشد. چند ثانيه منتظر شويد و مجددا شماره بگيريد .

713 - مسيرهاي ISDN فعال در خط اصلي قطع مي باشد .

714 - كانال هاي ISDN كافي براي ايجاد تماس تلفني در دسترس نمي باشند .

715 - به دليل كيفيت ضعيف خط تلفن خطاهاي فراواني رخ مي دهد .

716 - پيكر بندي remote access IP غير قابل استفاده مي باشد .

717 - آدرسهاي IP در static pool remote access IP وجود ندارد .

718 - مهلت بر قراري تماس PPP پايان پذيرفته است .

719 - PPP توسط دستگاه راه دور پايان مي يابد .

720 - پروتكل هاي كنترلppp پيكر بندي نشده اند .

721 - همتاي PPP پاسخ نمي دهد .

722 - بسته PPP بي اعتبار مي باشد .

723 - شماره تلفن از جمله پيشوند و پسوند بيش از حد طولا ني مي باشد .

724 - پروتكل IPX نمي تواند بر روي درگاه dial –out نمايد زيرا كامپيوتر يك مسير گردان IPX مي باشد .

725 - IPX نمي تواند روي درگاه dial – in شود زيرا مسير گردان IPX نصب نشده است .

726 - پروتكل IPX نمي تواند براي dial – out ، روي بيش از يك درگاه در يك زمان استفاده شود .

727 - نمي توان به فايل TCPCFG DLL دست يافت .

728 - نمي تواند آداپتور IP متصل به remote access را پيدا كند .

729 - SLIP استفاده نمي شود مگر اينكه پروتكل IP نصب شود .

730 - ثبت كامپيوتر كامل نمي باشد

731 . پروتکل پیکر بندی نمی شود .

732 . توافق بین PPP صورت نگرفته است .

733 . پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه ، در سرور موجود نمی باشد .

734 . پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است .

735 . آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود .

736 . کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می نماید .

737 . نقطه برگشت ( LOOPBACK DETECTED ) شناسایی شد .

738 . سرور آدرس را مشخص نمی کند .

739 . سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.

740 . دستگاه های TAPI که برای remote access پیکر بندی می گردند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند .

741 . کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید .

742 . سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید .

743 . سرور راه دور به encryption نیاز دارد .

744 . نمی تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقایع را باز بینی نمایید .

745 . یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده است . Dial – up networking را مجددا نصب نمایید .

751 . شماره callback شامل یک کاراکتر بی اعتبار می باشد . کاراکترهای زیر فقط مجاز دانسته می شوند : Space, T, P, W, (,), - , @. 0تا9 .

752 . در زمان پر دازش script یک خطای نحوی صورت می گیرد .

753 . اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده است .

754 . سیستم قادر به یافتن bundle چند انصالی نمی باشد .

755 . سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی را دارد .

756 . این اتصال هم اکنون در شماره گیری می باشد .

757 . خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند اطلا عات بیشتری در گزارش وقایع در اختیار شما قرار می گیرد .

758 . اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می گردد .

760 . در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی ، این خطا رخ می دهد .

761 . در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد می گردد.

763 . اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد . دو اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی که با این LANها مشترک شده است وجود دارد .

764 . دستگاه کارت خوان smartcard نصب نیست .

765 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیکر بندی می شود که برای آدرس گذاری اتوماتیک IP مورد نیاز می باشد .

766 . سیستم نمی تواند هیچ گواهی ای را بیابد .

767 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد اتصال LAN بر روی شبکه شخصی انتخاب می گردد که بیش از یک آدرس IP را پیکر بندی کرده است . اتصال LANرا با یک آدرسIP مجزا ، مجددا پیکر بندی نمایید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد .

768 . به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمی پذیرد .

769 . مقصد مشخصی قابل دست یابی نمی باشد .

770 . دستگاه راه دور تلا ش برای ایجاد اتصال را نمی پذیرد .

771 . اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد .

772 . سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد .

773 . امکان ایجاد اتصال موثر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است .

774 . به دلیل از کار افتارگی موقت ، اتصال صورت نمی گیرد .

775 . مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور متوقف شد .

776 .مکالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است که ویژگی را حفظ نماید .

777 . اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم ( یا سایر وسایل ارتباط دهنده ) روی کامپیوتر راه دور دچار مشکل می باشند .

778 . تایید هویت سرور غیر ممکن می باشد .

779 . برای بر قراری dial – out این اتصال باید از smartcard استفاده نمایید .

780 . عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد .

781 . تلاش برای رمز گذاری (encryption) صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نمی گردد .

782 . ترجمه آدرس شبکه (NAT) در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می گردد و باید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود .

783 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصی انتخاب می گردد یا فراهم نمی شود و یا از شبکه قطع می باشد . لطفا قبل از فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شوید .

784 . در حالی که این اتصال را در زمان log on استفاده می کنید شما نمی توانید شماره بگیرید زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربر روی smartcard می باشد . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on استفاده نمایید باید برای استفاده از (username) روی کارت smart آنرا پیکربندی کنید .

785 . در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمی توانید شماره گیری نمایید زیرا برای استفاده از یک smartcard پیکر بندی نشده است . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on به کار ببرید باید امکانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به طوری که smartcard استفاده نماید .

786 . مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی پذیرد زیرا هیچ گواهینامه معتبری برای تصدیق (authentication) امنیت روی کامپیوتر شما وجود ندارد .

787 . اتصال L2TP غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمی تواند کامپیوتر راه دور را authentication نماید .

788 . تلاش برای ایجاد اتصال L2TP بی نتیجه می باشد زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامترهای سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید .

789 . تلاش برای اتصال L2TP فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پردازشی در طول سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است .

790 . تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روی کامپیوتر راه دور میسر نمی باشد .

791 . اتصال L2TP میسر نمی باشد زیرا خط مشی امنیتی (security policy) برای اتصال یافت نمی شود .

792 . اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است .

793 . اتصال L2TP میسر نمی گردد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به توافق می رسند .

794 . ویژگی RADIUS ا ین کاربر PPP نمی باشد .

795 . ویژگی RADIUS نوع تونلی برای این کاربر ، نادرست می باشد .

796 . ویژگی RADIUS نوع خدمات برای این کار نه قالب بندی می شود و نه callback قالب بندی می شود .

797 . مودم پیدا نشد .

798 . گواهینامه ای شناسایی نمی شود که بتواند پروتکل قابل ارائه استفاده شود .

799 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد . IC ها به میزبانی نیازمند می باشند که برای استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پیکر بندی شده است . مطمئن شوید که هیچ سرویس گیرنده دیگری برای استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پیکر بندی نشده است .

800 . قادر به ایجاد اتصال *** نمی باشد . سرویس دهنده *** در دسترس نمی باشد و یا ممکن است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی پیکربندی نشده باشند